Algemene voorwaarden

Alle informatie die AnimalAftercare.nl communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

AnimalAftercare.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door Website Supporters verzonden e-mails .

Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht. Klik hier om de Privacy Policy te lezen.

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door de AnimalAftercare.nl.

AnimalAftercare.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op AnimalAftercare.nl en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

AnimalAftercare.nl kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Algemene Voorwaarden voor klanten van AnimalAftercare.nl

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen AnimalAftercare.nl en haar klanten, en op alle aanbiedingen die AnimalAftercare.nl doet.

2. Terminologie
2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij AnimalAftercare.nl en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door AnimalAftercare.nl.
2b Een ‘betaalperiode’ is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen, onderhoudscontracten en domeinnaamregistraties. Onder punt 9 en 10g in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip ‘betaalperiode’ verder besproken.

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.


4. Recht
4a Op alle overeenkomsten tussen AnimalAftercare.nl en de klant en alle aanbiedingen van AnimalAftercare.nl aan de klant is Nederlands recht van toepassing.
4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Valkenswaard, tenzij AnimalAftercare.nl ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.


5. Correspondentie
5a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
5b De klant is verplicht om een emailadres aan AnimalAftercare.nl op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan AnimalAftercare.nl worden doorgegeven op de manier die AnimalAftercare.nl voorschrijft.
5c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.


6. Eigendom
6a Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij AnimalAftercare.nl of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
6b Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


7. Rechten van derden
Klant garandeert AnimalAftercare.nl dat de opdracht die klant aan AnimalAftercare.nl verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.


8. Animal Aftercare Nieuwsbrief
8a Door een bestelling te plaatsen wordt een klant automatisch lid van de Animal Aftercare Nieuwsbrief.
8b Alle voorgaande nummers van de Animal Aftercare Nieuwsbrief zijn online beschikbaar.
8c Uitschrijven voor de Animal Aftercare Nieuwsbrief Magazine kan via een afmeldlink in de toegestuurde nieuwsbrief.


9. Betaalperiodes
Een betaalperiode is de periode waarvoor een klant een bedrag vooruitbetaalt. Een overeenkomst tussen klant en AnimalAftercare.nl wordt aangegaan voor de betaalperiode die de klant meestal zelf kan kiezen. Na het verstrijken van die periode wordt de overeenkomst steeds automatisch en stilzwijgend verlengd met dezelfde betaalperiode, tenzij de klant voor aanvang van de nieuwe periode heeft opgezegd. De klant wordt dus niet expliciet op de hoogte gesteld van de verlenging. De klant heeft steeds de mogelijkheid om de betaalperiode te wijzigen. De nieuwe betaalperiode gaat in op de eerste dag nadat de huidige betaalperiode is geëindigd. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat betaalperiodes niet van toepassing zijn op eenmalige producten en diensten zoals, maar niet beperkt tot, ebooks.


10. Facturen
10a Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden.
10b Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
10c Na het verstrijken van de in 10b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
10d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
10e Doorlopende zaken, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnaamregistraties, abonnementen en onderhoudscontracten, worden steeds automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. Als een klant een product wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Restitutie vindt echter alleen plaats indien de opzegging gedaan is voor het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De klant is derhalve verplicht de nieuwe factuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode heeft opgezegd.
10f Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij AnimalAftercare.nl binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een een formele ingebrekestelling voor nodig is.
10g Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro).
10h Ingeval AnimalAftercare.nl kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan AnimalAftercare.nl.
10i AnimalAftercare.nl zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
10j AnimalAftercare.nl zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.
10k AnimalAftercare.nl is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.


11. Opschorting/stopzetting dienstverlening
11a AnimalAftercare.nl behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
11b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan AnimalAftercare.nl
11c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.


12. Machtiging/automatische incasso (nog niet mogelijk)
12a Klant kan bij AnimalAftercare.nl gebruikmaken van de mogelijkheid tot automatische incasso; dat wil zeggen dat de klant aan AnimalAftercare.nl een machtiging kan verstrekken tot het incasseren van een factuurbedrag.
12b AnimalAftercare.nl stelt machtigingen in per besteld product, dus niet per klant. Het feit dat er een machtiging is ingesteld voor een product impliceert niet dat de machtiging ook voor een volgende bestelling geldt. Daarvoor moet dan bij de bestelling weer een nieuwe machtiging worden afgegeven. Klant is zelf verantwoordelijk voor het instellen/afgeven van machtigingen.
12c Als een klant AnimalAftercare.nl gemachtigd heeft om per betaalperiode een bedrag af te schrijven van zijn rekening, en er vindt een opzegging plaats met recht op restitutie, dan zal het geïncasseerde bedrag 30 dagen na incasso worden teruggestort.
12d De klant heeft altijd het recht om een machtiging in te trekken. Vanaf de eerstvolgende factuur na intrekking zullen de bedragen niet meer geïncasseerd worden.


13. Recht om diensten te weigeren
AnimalAftercare.nl heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.


14. Vrijwaring
14a Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant AnimalAftercare.nl van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
14b Klant vrijwaart AnimalAftercare.nl van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnamen en SSL-certificaten.


15. Prijsverhoging
Indien AnimalAftercare.nl de prijs van een doorlopend product, zoals genoemd in lid 10e, verhoogt, krijgt de klant gedurende de periode waarvoor betaald is de tijd om een andere provider of een ander product te zoeken, met een minimum van 3 maanden. Tot die tijd betaalt hij de oude prijs.


16. Opzeggingen
In overleg.


17. Wijziging Algemene Voorwaarden
AnimalAftercare.nl is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van AnimalAftercare.nl is daarvoor afdoende. Het is aan AnimalAftercare.nl om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

1

8. Ontbindende voorwaarden
AnimalAftercare.nl is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
– het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
– klant surseance van betaling aanvraagt;
– aan klant surseance van betaling verleend is;
– klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
– AnimalAftercare.nl gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
– klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.


19. Disclaimer
AnimalAftercare.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. AnimalAftercare.nl geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door AnimalAftercare.nl en haar personeel.


20. Zending via Circuit Snel transport.
Animal Aftercare is niet verantwoordelijk voor de schade die een pakket kan oplopen tijdens de bezorging, vertraging of foute levering van Circuit Snel transport.


21. Herroepingsrecht
Na succesvolle betaling is uw bestelling definitief en wordt deze verzonden. Wilt u uw bestelling toch annuleren dan kan dit 3 dagen na ontvangst datum nog geretourneerd worden, hiervoor rekeningen wij 30% annuleringskosten plus de verzendkosten van de bestelling.  De verzendkosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn ook voor eigen rekening. Deze kosten bedragen €12.28,-  per zending.  Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@animalaftercare.nl Wij zullen vervolgens het bedrag binnen 30 dagen na retour ontvangst van uw retour bestelling terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Het bedrag wordt altijd teruggestort naar de rekening of creditcard waarmee de oorspronkelijke bestelling geplaatst is.


22. Uitzondering herroepingsrecht

22a. Schade aan retour pakket
Bent u te ver gegaan met het uitproberen en u heeft meer gedaan met het product dan waarvoor het bedoeld is en er is schade ontstaan, moet u als consument de kosten vergoeden. Dit bedrag verreken wij met het inkoopbedrag van uw bestelling. Het bedrag zal gelijk aan het verschil tussen de nieuwprijs van het product en het bedrag waarvoor wij het kunnen doorverkopen dit bedrag verschild per pakket en schade van pakket.. Wij zullen vervolgens het bedrag binnen 30 dagen na retour ontvangst van uw retour bestelling terugstorten op uw rekening.

22b. Opmaat gemaakte producten
Producten de 3D foto in glas en de houten kisten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Akkoord